بسته ویژه

200 هزار تومان

قرار دادن آگهی 15 عدد این پکیج به صورت ماهانه می باشد مبلغ این پکیج 200هزار تومان می باشد
آگهی ها در تمامی پست ها قابلیت رویت دارد آگهی ویژه بازخورد و بازدید بالایی را دارا هست